Sử dụng logo của liên minh, tên và nhãn hiệu dịch vụ

Không có tổ chức bên ngoài, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp nào có thể sử dụng logo của Alameda Alliance for Health (Alliance), tên, đánh dấu dịch vụ, nhãn hiệu hoặc chân dung mà không nhận được sự đồng ý trước bằng văn từ liên minh và thỏa thuận tuân thủ bất kỳ điều kiện áp dụng nào cho Sử dụng. Sự đồng ý như vậy nên được mua ít nhất 90 ngày trước đề xuất sử dụng.

Không có chứng thực

Alameda Alliance for Health (Alliance) không xác nhận hoặc quảng bá bất kỳ nhà cung cấp, mạng y tế, tổ chức hoặc nhà cung cấp nào.