Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi Go Green. *

Có thể dễ dàng truy cập vào các tài liệu sức khỏe quan trọng của bạn và giúp chúng tôi cải thiện môi trường của bạn bằng việc hàng năm và chào đón các tài liệu thành viên trực tuyến thay vì thông qua thư.

* Bạn vẫn sẽ nhận được thông tin quan trọng khác về sức khỏe của thành viên và thư bằng thư.

Liên minh Medi-Cal chào mừng thành viên vật liệu

Để xem và tải về các tài liệu thành viên chào mừng của Alliance Medi-Cal, vui lòng chọn ngôn ngữ bạn muốn.

Welcome Materials

As a new Alliance Medi-Cal member, we created handouts for you to learn more about your health plan, and your benefits and covered services.

We are here to help

You can request these materials in paper form at any time. We will send the materials to you within 7-10 business days of your request. If you would like to receive member materials in another language, we can help.

For more information, or to request any materials in paper form, please complete our online Contact Us Form or send us a secure message by logging into your online Alliance Member Portal.

You can also call: