Là một thành viên của Alliance, bạn có quyền truy cập vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi. Các dịch vụ này được cung cấp thông qua nhà cung cấp ủy nhiệm của chúng tôi, Beacon Health Options. Sự cho phép trước (phê duyệt) là không cần thiết cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi ngoại trú thường xuyên.

Để tìm một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi trong mạng lưới của chúng tôi, hoặc thực hiện một cuộc hẹn, vui lòng liên hệ:

Tùy chọn Beacon Health
Số điện thoại miễn phí: 1.855.856.0577
www.beaconhealthoptions.com

  1. Nhấp vào Tìm nhà cung cấp.
  2. Chọn loại chương trình của bạn:
   • Alameda – IHSS – dịch vụ hỗ trợ nhóm/in Home Care
   • Alameda – y tế
  3. Nhập địa chỉ của bạn.

Để tìm hiểu thêm về các quyền lợi và dịch vụ được bao trả của bạn, vui lòng chọn chương trình chăm sóc sức khỏe của bạn:
Medi-Cal | Chăm sóc nhóm liên minh