Sở quản lý nhà cung cấp liên minh (VM) giám sát việc mua sắm và đánh giá tất cả các nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ của bên thứ ba.

Mua sắm

Cục VM Alliance theo đuổi các phương thức mua sắm hiệu quả, hiệu quả và cạnh tranh nhất. Chúng tôi chịu trách nhiệm phối hợp tất cả các chế phẩm giá thầu, truyền thông và đàm phán với các nhà thầu, nhà cung cấp và nhà cung cấp tham gia vào việc cung cấp các sản phẩm, Dịch vụ và tài sản vốn cho liên minh. Tất cả các yêu cầu mua hàng đều được bộ phận VM Alliance đánh giá và phê duyệt.

Quản lý liên tục

Cục VM liên minh hoạt động để giảm thiểu rủi ro, tối ưu hóa hiệu suất nhà cung cấp, giảm chi phí liên tục, tạo và duy trì các mối quan hệ, và làm tăng năng suất hành chính.

Thông tin liên hệ

Bộ phận quản lý nhà cung cấp liên minh
Số điện thoại: 1.510.747.4500
Thư điện tử: vendormgmt@alamedaalliance.org